Gratis levering voor bestellingen boven €50!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

little-wonder-logo-login

A. Identificatie van de partijen en doel van deze voorwaarden

BLMC scrl is de handelsnaam waaronder BLMC scrl zijn koekjes op maat in kleine oplages aanbiedt.

BLMC scrl heeft zijn maatschappelijke zetel te 7100 La Louvière Rue Maurice Grevisse 37 en is ingeschreven bij de BCE (Banque Carrefour des Entreprises) onder het nummer BE 0633.531.348.

E-mail:info@littlewonder.be
IBAN: BE13001761378439
BIC: GEBABEBB

Deze voorwaarden (hierna de "Voorwaarden" genoemd), samen met de documenten waarnaar ze verwijzen (in het bijzonder het Gegevensbeschermingsbeleid), zijn van toepassing op iedereen die een aankoop doet via de website https://www.littlewonder.be (hierna de "Website" genoemd). Ze zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere bijzondere of algemene voorwaarden van de Klant.

B. Kennis en aanvaarding van deze Algemene voorwaarden

De aankoop van een Product via de Website houdt in dat de Klant zich houdt aan de Algemene Voorwaarden, die de Klant heeft gelezen en aanvaard op het moment van elke bestelling.

De Algemene voorwaarden zijn beschikbaar en kunnen te allen tijde in PDF-formaat worden gedownload van de website https://www.littlewonder.be.

BLMC scrl behoudt zich het recht voor om, binnen de grenzen van de wet, deze algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen aan wijzigingen in de toepasselijke regelgeving en aan haar eigen eisen. Gebruikers worden daarom verzocht deze regelmatig te raadplegen.

C. Definities

"Klant": elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Website bezoekt en, indien van toepassing, een door BLMC scrl aangeboden Product koopt;

"Bestelling": alle Producten die door de Klant via de Website worden gekocht;

"Consument": iedere Klant die een Product aanschaft voor doeleinden die niet binnen zijn of haar commerciële, industriële, ambachtelijke of professionele activiteit vallen.

"Offerte": het contractuele document dat door BLMC scrl wordt opgesteld op basis van een aanvraag van een Klant en waarin de kenmerken van de Producten en, in voorkomend geval, bepaalde voorwaarden voor de uitvoering van de overeenkomst worden vastgesteld;

"Werkdag": elke dag tussen maandag en vrijdag, tussen 9.00 en 17.00 uur (CET), met uitzondering van officiële feestdagen in België;

"Product": elk goed dat te koop wordt aangeboden op de Website onder de voorwaarden en binnen de beperkingen die zijn vermeld in de beschrijving die eraan is gekoppeld;

"Professional": elke Klant die een Product aanschaft als onderdeel van een activiteit waarmee hij/zij op lange termijn een economisch doel nastreeft;

Website: de BLMC scrl website, toegankelijk onder de URL https://www.littlewonder.be

D. Gemeenschappelijke bepalingen voor alle klanten

1) Bestelproces

1.1. Productbeschrijving

De kenmerken van de Producten worden weergegeven op de Website. Eventuele foto's ter illustratie van de Producten zijn slechts indicatief voor de algemene presentatie van de goederen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om alle verzoeken om informatie te formuleren voordat hij een Bestelling plaatst.

1.2. Orderverwerking

Afhankelijk van het type Product verloopt het bestelproces als volgt:

Voor de e-shop pagina :

De Klant wordt uitgenodigd om te kiezen:

- Een of meer blikjes van 100 g

- De hoeveelheid Producten die u nodig hebt (van de aangeboden hoeveelheden).

Zodra Klanten tevreden zijn met hun Bestelling, kunnen ze deze in hun winkelmandje plaatsen om deze te valideren of om verder te winkelen.

Wanneer de Klant zijn Bestelling wil valideren, wordt hij gevraagd zijn persoonlijke gegevens en leveringsadres (indien van toepassing) in te voeren en door te gaan met de betaling. De Bestelling wordt als definitief beschouwd zodra de Klant zijn winkelmandje heeft gevalideerd door op "Nu betalen" te klikken, onder voorbehoud van de daadwerkelijke betaling van de Producten.

Zodra de Bestelling is gevalideerd, wordt de Klant naar een beveiligde betalingsinterface geleid. Zodra de Bestelling en de betaling zijn ontvangen, stuurt BLMC scrl de Klant een Bestelbevestiging per e-mail/SMS.

Voor alle andere specifieke verzoeken:

De Klant richt zijn verzoek aan BLMC scrl via het e-mailadres info@littlewonder.be of via het contactformulier op de website.

Indien BLMC scrl van mening is dat zij aan de aanvraag kan voldoen, stelt zij een Offerte op voor de Klant en stuurt deze ter bevestiging naar de Klant.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is de Offerte geldig gedurende een beperkte periode van acht (8) Werkdagen vanaf de datum van uitgifte.

Zodra de Offerte door de Klant is gevalideerd binnen de aangegeven termijn, en onder voorbehoud van betaling volgens de in de Offerte vermelde voorwaarden, wordt de Bestelling gevalideerd. BLMC scrl stuurt per e-mail/SMS een samenvatting en bevestiging van de bestelling naar de klant.

1.3. Validatie, wijziging of annulering van een Bestelling

Elke validatie van een Bestelling impliceert de aanvaarding door de Klant van deze Algemene Voorwaarden.

Elke wijziging of annulering van een reeds gevalideerde Bestelling zal slechts in aanmerking worden genomen mits uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van BLMC scrl, behoudens het bepaalde in artikel 17.1. van deze Algemene voorwaarden.

BLMC scrl behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een Klant te weigeren of te annuleren, in het bijzonder in het geval van een betalingsprobleem voor de Bestelling in kwestie of een geschil met betrekking tot de betaling van een vorige bestelling.

2) Verplichtingen van de klant

De Klant verbindt zich ertoe te voldoen aan de technische beperkingen en/of minimale kwaliteitseisen, afhankelijk van de keuzes die hij maakt bij het personaliseren van de Producten, in overeenstemming met de informatie beschreven op de Website (met name bij het plaatsen van de Bestelling en in de FAQ's).

De Klant is als enige verantwoordelijk voor de personalisatie-elementen (afbeeldingen of andere) die hij in de Producten wenst op te nemen. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat hij/zij over de nodige autorisaties beschikt om de afbeeldingen of inhoud die hij/zij levert voor dit doel te gebruiken. De Wederpartij vrijwaart BLMC scrl derhalve tegen verhaal door derden die zich benadeeld achten.

BLMC scrl behoudt zich echter het recht voor om elementen van personalisatie te weigeren die ongeoorloofd, in strijd met de goede zeden of van slechte kwaliteit zijn.

3) Prijzen

De prijs van het Product wordt gespecificeerd in de beschrijving van het Product op de Website of in de Offerte die aan de Klant wordt gegeven. Dit is inclusief alle belastingen, exclusief verzendkosten. De Productbeschrijving specificeert de elementen die in de prijs zijn inbegrepen en alle elementen die niet uitdrukkelijk worden genoemd, worden geacht te zijn uitgesloten.

De prijzen zijn exclusief btw en worden vervolgens verhoogd met de belastingen (in het bijzonder btw) die gelden op de dag van facturering. Elke wijziging in de toepasselijke belastingen wordt automatisch doorberekend in de aangegeven prijzen.

Voor Producten die buiten België worden geleverd, zijn de belastingen en douanerechten die in het land van bestemming van toepassing zijn en andere invoerbelastingen die op het moment van levering verschuldigd kunnen zijn, niet inbegrepen in de prijs die wordt vermeld op het moment van bestelling.

Verzendkosten zijn inclusief een bijdrage in de verwerkings-, verpakkings- en verzendkosten. In principe variëren deze kosten naargelang het geografisch gebied, het aantal Producten en de leveringswijze, en kunnen ze, afhankelijk van het geval, ook forfaitair gefactureerd worden. Voor elke verzending worden portokosten in rekening gebracht.

4) Betalingsvoorwaarden

De betaling van de Bestelling gebeurt contant en, afhankelijk van het type Product, in de vorm van een cheque:

- Of door elektronische betaling (Bancontact, Maestro, Visa, Mastercard, enz.) wanneer de Bestelling online gevalideerd wordt via de diensten van een beveiligde betalingsdienstaanbieder;

- Of door overschrijving op de BLMC scrl-rekening.

Indien de betaling niet wordt aanvaard door de dienstverlener van BLMC scrl of indien de overschrijving niet wordt ontvangen, wordt de Bestelling geweigerd zonder enig recht op schadevergoeding voor de Klant. Productleveringen/afhaaltijden worden opgeschort in afwachting van betaling.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de Offerte, zijn alle facturen betaalbaar uiterlijk vijftien (15) dagen na de datum van afgifte van de genoemde factuur.

In geval van laattijdige betaling zal elk verschuldigd en niet tijdig betaald bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of herinnering de wettelijke intrestvoet dragen. Het verschuldigde bedrag zal eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling met tien procent (10%) verhoogd worden bij wijze van forfaitaire en niet-reduceerbare conventionele schadevergoeding.

In het geval dat de Klant een factuur betwist, dient de Klant binnen een redelijke termijn, doch in geen geval langer dan tien (10) Werkdagen, schriftelijk de redenen op te geven voor de betwisting van het geheel of een deel van de bedragen waarop deze factuur betrekking heeft.

5) Bezorgen en ophalen

5.1. Leverings- of ophaalmethode

De Klant kiest het adres van zijn keuze.

De Producten worden geleverd door de postdiensten, per koerier of per koerier (expreslevering).

Levering is alleen mogelijk in de landen die op de Website staan vermeld.

Indien voor levering wordt gekozen, is de Klant als enige verantwoordelijk voor elk defect of vertraging in de levering die te wijten is aan een fout of omissie in het leveringsadres op het moment dat de Bestelling werd geplaatst, of aan de afwezigheid van een persoon die aanwezig is om de Bestelling in ontvangst te nemen. Eventuele kosten voor het retourneren van de Bestelling zijn uitsluitend voor rekening van de Klant.

5.2. Bezorg- of ophaalkosten

Het bedrag van de leveringskosten varieert afhankelijk van het geografisch gebied, het aantal Producten en de door de Klant gekozen leveringsmethode (vervoerder of koerier). De leveringskosten worden vermeld voordat de Bestelling wordt gevalideerd of in de Offerte en zijn ten laste van de Klant.

5.3. Bezorg- of ophaaltijden

De gebruikelijke levertijd ligt tussen de vijf en acht werkdagen na ontvangst van betaling.

5.4. Ontvangst en verificatie van de Bestelling

De Klant is verplicht om te controleren of de Producten in goede staat zijn en conform zijn wanneer ze worden ontvangen.

In geval van een zichtbaar gebrek en gezien de bederfelijke aard van de goederen, moet elke klacht uiterlijk achtenveertig (48) uur na de levering of de afhaling van de Bestelling per aangetekende brief worden verstuurd naar Rue Maurice Grevisse 37 7110 Houdeng-Goegnies.

Indien de verpakking met de Producten op het moment van levering beschadigd of verslechterd is, dient de Klant de ontvangst te weigeren en BLMC scrl hiervan op de hoogte te stellen. BLMC scrl verplicht zich dan tot een nieuwe levering van identieke Producten of, indien dit niet meer mogelijk is, tot terugbetaling van de prijs van de Producten. BLMC scrl is geen andere vergoeding verschuldigd.

Indien de Bestelling tijdens het transport verloren gaat, verbindt BLMC scrl zich ertoe dezelfde Bestelling opnieuw te leveren of, indien dit niet meer mogelijk is, de prijs van de Producten terug te betalen. BLMC scrl is geen andere vergoeding verschuldigd.

5.5. Niet op voorraad

Indien een product niet voorradig is, zal BLMC scrl de klant ofwel de vervanging van het ontbrekende product door een gelijkaardig product aanbieden, ofwel een aankoopbon ter waarde van het ontbrekende product uitschrijven die bij een volgende bestelling kan worden gebruikt.

6) Eigendomsvoorbehoud

De producten blijven exclusief eigendom van BLMC scrl tot volledige betaling van de prijs en de leveringskosten.

7) Risico-overdracht

De risico-overdracht vindt plaats wanneer de Klant of een door de Klant aangewezen derde (anders dan de vervoerder) de Producten in ontvangst neemt.

8) Houdbaarheid van het product

De houdbaarheid van de door BLMC scrl aangeboden Producten is beperkt tot de periode zoals uitdrukkelijk aangegeven op de Website en heeft een houdbaarheidsdatum van 4 maanden. Het verstrijken van de bewaartermijn geeft geen aanleiding tot enige terugbetaling door BLMC scrl, waarbij uitsluitend de Klant verantwoordelijk is voor het juiste gebruik van de Producten.

9) Wettelijke garantie

Iedere reclame met betrekking tot afgeleverde of afgehaalde Producten dient, op straffe van niet-ontvankelijkheid, zo spoedig mogelijk per aangetekend schrijven aan BLMC scrl te worden gezonden. Geen enkel Product mag geretourneerd worden zonder voorafgaande toestemming van BLMC scrl.

Als een terugzending wordt overeengekomen, moet deze gebeuren in het atelier van BLMC scrl (Rue Maurice Grevisse 37, 7100 La Louvière). Geretourneerde Producten moeten in perfecte staat verkeren en in hun originele, strikt conforme verpakking zitten.

Het feit dat BLMC scrl instemt met het retourneren van een product betekent niet dat er een creditnota geheel of gedeeltelijk wordt afgegeven. De voornoemde kredietnota kan enkel worden opgesteld na een kwalitatieve en kwantitatieve controle van de Producten. In geval van niet-conforme of gebrekkige leveringen is de aansprakelijkheid van BLMC scrl beperkt tot de herstelling van de geleverde Producten of de gehele of gedeeltelijke vervanging ervan, zonder dat enige schadevergoeding kan worden toegekend om welke reden dan ook.

Deze garantie is niet van toepassing op Producten die defect zijn als gevolg van een ongeluk, verslechtering van de staat, nalatigheid, vallen of abnormaal gebruik van het product na levering door de vervoerder.

10) Intellectueel eigendom

De door BLMC scrl aangeboden Producten, niet zijnde Producten op maat van de Klant, zijn de uitdrukking en vormgeving van de vrije en creatieve ideeën en keuzes van BLMC scrl. Bijgevolg zijn en blijven deze Producten de intellectuele eigendom van BLMC scrl en mogen ze niet worden gereproduceerd, geëxploiteerd, herverdeeld of gebruikt op welke manier dan ook, om welke reden dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, in welke taal, vorm, medium of formaat dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BLMC scrl.

11) Verantwoordelijkheden

11.1. Algemeen

Bij gebreke van een uitdrukkelijke andersluidende bepaling zijn alle door BLMC scrl aangegane verbintenissen middelenverbintenissen.

11.2. Productbeschrijving

BLMC scrl besteedt de uiterste zorg aan het schrijven van de beschrijving van de Producten zoals vermeld op de Website.

De informatie op de Website moet met voorzichtigheid worden gebruikt. BLMC scrl kan de mogelijkheid van fouten in Productbeschrijvingen niet uitsluiten.

De informatie die op de Website wordt gepubliceerd, moet daarom met voorzichtigheid worden gebruikt, vooral omdat deze informatie geen rekening kan houden met de specifieke behoeften en verwachtingen van een Klant of potentiële Klant, de bijzondere omstandigheden die gepaard gaan met een project, of de context van consumptie (bewaaromstandigheden, geconsumeerde hoeveelheden, combinatie met andere voedingsmiddelen, bereidingsomstandigheden, eetgewoonten, medische behandeling of geschiedenis, leeftijd, enz.)

De foto's of afbeeldingen ter illustratie van de producten op de Website dienen uitsluitend ter informatie.

Bijgevolg kan BLMC scrl niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit de consumptie van Producten die geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op de informatie die op de Website wordt gepubliceerd.

Het is daarom de verantwoordelijkheid van de klant om contact op te nemen met BLMC scrl om informatie te verkrijgen die is afgestemd op zijn specifieke vraag en situatie.

11.3. Beperking van aansprakelijkheid

Onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is iedere aansprakelijkheid van BLMC scrl die mocht voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst met de Klant uitdrukkelijk beperkt tot de prijs (in hoofdsom en exclusief belastingen) van de Bestelling ten aanzien waarvan een tekortkoming van BLMC scrl wordt gesteld.

BLMC scrl wijst alle verantwoordelijkheid af (i) in geval van indirecte schade, met inbegrip van met name financieel of commercieel verlies, verlies van klanten of besparingen, elke commerciële verstoring van welke aard dan ook, elke stijging van kosten en andere algemene kosten, winstderving, verlies van merkimago, elk uitstel of elke verstoring in de planning van projecten of de activiteiten van de klant, (ii) indien de klant onvoldoende meewerkt aan de uitvoering van het contract, (iii) in geval van interventie door een derde partij met betrekking tot de betwiste Producten, (iv) als de Producten verkeerd worden behandeld of onjuist worden opgeslagen, (v) in geval van allergische of andere aandoeningen.

De aansprakelijkheid van BLMC scrl is eveneens uitgesloten indien de Klant niet de nodige stappen onderneemt om het verstrijken van de houdbaarheidstermijn van het Product te vermijden.

12) Overmacht

Overmacht is elke onvoorziene en onweerstaanbare gebeurtenis, buiten de controle van de partijen, die de uitvoering van het contract onmogelijk maakt onder de oorspronkelijk tussen de partijen overeengekomen voorwaarden.

In geval van overmacht worden de verplichtingen van de partijen opgeschort zolang het onmogelijk blijft om het contract uit te voeren. Als dit definitief wordt, wordt het contract automatisch beëindigd.

Als gevallen van overmacht worden beschouwd, naast de gevallen die gewoonlijk door de jurisprudentie worden aanvaard: rellen, terroristische daden, sabotage, slecht weer, stormen, aardbevingen, overstromingen, blikseminslag, epidemieën, branden, explosies, vernieling van machines, blokkering van transport- of bevoorradingsmiddelen, storingen of onderbrekingen van het elektriciteits- of telecommunicatienetwerk, blokkering van de aanvoer van aardolieproducten, chemische alarmeringen, beperkingen van overheidswege of wettelijke beperkingen, stakingen, uitsluitingen, bezettingen van ruimten, werkonderbrekingen en alle andere gebeurtenissen waarover de partijen geen uitdrukkelijke controle hebben en die de normale uitvoering van het contract verhinderen.

13) Sancties

Bij niet-betaling van de verschuldigde bedragen op de overeengekomen vervaldagen, of bij elke andere niet-naleving van deze algemene voorwaarden door de Klant, behoudt BLMC scrl zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst stop te zetten en de volledige betaling van de verschuldigde bedragen te eisen in overeenstemming met de orderbevestiging, onverminderd de schadevergoeding die zij anders zou kunnen vorderen.

14) Verwerking van persoonlijke gegevens

De persoonsgegevens van de klant worden verwerkt in overeenstemming met het gegevensbeschermingsbeleid van BLMC scrl, dat integraal deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

15) Klachten

Elke klacht van de Klant betreffende de door BLMC scrl aangeboden Producten kan per e-mail worden meegedeeld aan info@littlewonder.be of via het contactformulier op de Website. BLMC scrl probeert het verzoek zo snel mogelijk te behandelen.

16) Diverse voorzieningen

Geen enkele handeling, gedraging, tolerantie of nalatigheid vanwege BLMC scrl kan geïnterpreteerd worden als een afstand, zelfs gedeeltelijk, vanwege BLMC scrl van de strikte en volledige uitvoering van de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

In geval van gehele of gedeeltelijke ongeldigheid, niet-afdwingbaarheid of nietigheid van een van de clausules van deze Algemene Voorwaarden, verbinden de partijen zich ertoe te goeder trouw te onderhandelen over een overeenkomst met voorwaarden die een economisch effect hebben dat gelijkwaardig is aan dat van de bepaling in kwestie. De partijen komen verder overeen dat de overige bepalingen van deze overeenkomst hierdoor op geen enkele wijze worden beïnvloed en volledig van kracht blijven.

Deze overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht met uitsluiting van elk ander recht.

In geval van een geschil zijn alleen de rechtbanken van Bergen bevoegd, naast de rechtbank van de woonplaats van de Klant.

F. Specifieke bepalingen voor consumenten

17) Herroepingsrecht

17.1. Principes

De Consument heeft het recht om zijn/haar aankoop zonder opgave van redenen en zonder boete te annuleren binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de bestelde Producten.

Om gebruik te maken van dit herroepingsrecht, dient de Consument BLMC scrl door middel van een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte te stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Hij kan dit doen :

- Per post naar :

BLMC scrl
Rue Maurice Grevisse 37
7110 Houdeng-Goegnies

- per e-mail: info@littlewonder.be

De consument wordt verzocht gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping dat bij deze algemene voorwaarden is gevoegd. Ze kunnen ook een andere verklaring sturen, in een andere vorm, ondubbelzinnig over hun beslissing om zich terug te trekken.

Indien de Consument binnen de voornoemde termijn van veertien (14) kalenderdagen rechtsgeldig schriftelijk gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het bedrag van het gekochte Product binnen dertig (30) dagen (kosteloos) terugbetaald krijgen, mits hij in de tussentijd geen gebruik heeft gemaakt van dit Product.

BLMC scrl verricht de terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de consument uitdrukkelijk instemt met het gebruik van een ander betaalmiddel; aan deze terugbetaling zijn voor de consument in ieder geval geen kosten verbonden.

De Consument kan ervoor kiezen om zijn restitutie te vervangen door een tegoedbon in de vorm van een aankoopbon die hij kan gebruiken bij zijn volgende bestelling op de Website.

17.2. Uitzonderingen

De consument heeft echter niet het recht om van zijn aankoop af te zien, overeenkomstig artikel VI. 53 van het Wetboek van economisch recht, wanneer met name het Product

- gemaakt volgens de specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd;

- snel kunnen verslechteren of verlopen;

- die verzegeld is en om gezondheids- of hygiënische redenen niet kan worden geretourneerd en die na levering door de consument is ontzegeld;

- na levering en door zijn aard onlosmakelijk vermengd met andere artikelen.

De Consument erkent daarom dat hij door de aankoop van een eetbaar en gepersonaliseerd Product zijn herroepingsrecht verliest.

Consumenten hebben ook niet het recht om hun aankoop te annuleren als ze het pakket op het moment van levering accepteren, ook al is het beschadigd of verslechterd.

  1. Specifieke bepalingen voor professionals

18) Reclame

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kan BLMC scrl voor reclamedoeleinden of ter informatie van derden (met name op zijn website en op zijn sociale netwerken) de Klant als referentie vermelden, in welke vorm en op welk medium dan ook, in overeenstemming met de gangbare handelspraktijken.

Laatst gewijzigd: 10/07/23