Gratis levering voor bestellingen boven €50!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

little-wonder-logo-marquee.png

A. Identificatie van de partijen en doel van deze voorwaarden

BLMC scrl is de commerciële naam waaronder BLMC scrl zijn activiteit van verkoop van gepersonaliseerde artisanale koekjes van het korte circuit aanbiedt.

BLMC scrl heeft zijn maatschappelijke zetel te 7100 La Louvière Rue Maurice Grevisse 37 en is ingeschreven bij de BCE (Banque Carrefour des Entreprises) onder het nummer BE 0633.531.348.

E-mail:info@littlewonder.be
IBAN: BE13001761378439
BIC: GEBABEBB

Deze algemene voorwaarden (hierna de "Algemene Voorwaarden" genoemd), samen met de documenten waarnaar ze verwijzen (in het bijzonder het Gegevensbeschermingsbeleid), zijn van toepassing op elke persoon die een aankoop doet via de website https://www.littlewonder.be (hierna de "Website" genoemd). Ze zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere bijzondere of algemene voorwaarden van de Klant.

B. Kennis en aanvaarding van deze algemene voorwaarden

De aankoop van een Product via de Internetsite impliceert dat de Klant zich houdt aan de Algemene Voorwaarden waarvan hij kennis heeft en die hij bij elke bestelling moet aanvaarden.

De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar en kunnen op elk moment gedownload worden in PDF-formaat op de website https://www.littlewonder.be.

Voor zover wettelijk toegestaan behoudt BLMC scrl zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen in overeenstemming met wijzigingen in de toepasselijke regels en haar eigen vereisten. Gebruikers worden daarom verzocht deze Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

C. Definities

"Klant": iedere natuurlijke of rechtspersoon die de website bezoekt en, indien van toepassing, een door BLMC scrl aangeboden Product koopt;

"Bestelling": alle Producten die door de Klant via de website worden gekocht;

"Consument": iedere Klant die een Product aanschaft voor doeleinden die niet binnen zijn of haar commerciële, industriële, ambachtelijke of professionele activiteit vallen.

"Offerte": het contractuele document dat door BLMC scrl wordt opgesteld op basis van een verzoek van de Klant en dat de kenmerken van de Producten en, in voorkomend geval, bepaalde voorwaarden voor de uitvoering van de overeenkomst bevat;

"Werkdag": elke dag tussen maandag en vrijdag, tussen 9u en 17u (CET), met uitzondering van de feestdagen in België;

"Product": elk goed dat te koop wordt aangeboden op de Website onder de voorwaarden en binnen de beperkingen die zijn vermeld in de beschrijving die eraan is gekoppeld;

"Professioneel": elke Klant die een Product verwerft in het kader van een activiteit waarmee hij op lange termijn een economisch doel nastreeft;

Website: de website van BLMC scrl, toegankelijk onder de URL https://www.littlewonder.be.

D. Gemeenschappelijke bepalingen voor alle Klanten

1) Bestelprocedure

1.1. Beschrijving van de Producten

De kenmerken van de Producten worden weergegeven op de Website. Alle foto's ter illustratie van de Producten zijn slechts indicatief voor de algemene presentatie van de goederen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om alle inlichtingen in te winnen alvorens een Bestelling te plaatsen.

1.2 Orderverwerking

Afhankelijk van het soort Product verloopt het bestelproces als volgt:

Voor de e-shop pagina :

De Klant kan kiezen uit :

- Een of meer dozen van 100gr

- De gewenste hoeveelheid Producten (uit de aangeboden hoeveelheden).

Wanneer de Klant tevreden is met zijn Bestelling, kan hij deze in zijn winkelmandje plaatsen om deze te valideren of om verder te winkelen.

Wanneer de Klant zijn Bestelling wenst te valideren, wordt hij gevraagd zijn persoonlijke gegevens en leveringsadres (indien van toepassing) in te vullen en over te gaan tot betaling. De Bestelling wordt als definitief beschouwd zodra de Klant zijn winkelmandje heeft gevalideerd door op "Nu betalen" te klikken, onder voorbehoud van de daadwerkelijke betaling van de Producten.

Zodra de Bestelling is gevalideerd, wordt de Klant naar een beveiligde betalingsinterface geleid. Zodra de Bestelling en de betaling zijn ontvangen, stuurt BLMC scrl de Klant een Bestelbevestiging per e-mail/SMS.

Voor elk ander specifiek verzoek:

De Klant richt zijn verzoek aan BLMC scrl via het e-mailadres info@littlewonder.be of via het contactformulier op de Website.

Indien BLMC scrl van mening is dat zij aan het verzoek kan voldoen, zal zij ter attentie van de Klant een Offerte opstellen en deze ter bevestiging aan de Klant toezenden.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is de Offerte geldig voor een beperkte periode van acht (8) Werkdagen vanaf de datum van uitgifte.

Zodra de Offerte binnen de aangegeven termijn door de Klant is gevalideerd en onder voorbehoud van betaling volgens de in de Offerte vermelde voorwaarden, is de Bestelling gevalideerd. BLMC scrl stuurt de Klant per e-mail/SMS een samenvatting en bevestiging van de Bestelling.

1.3. Validatie, wijziging of annulering van een Bestelling

Elke validatie van een Bestelling impliceert de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden door de Klant.

Elke wijziging of annulering van een Bestelling die reeds werd gevalideerd, zal slechts in aanmerking worden genomen mits uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van BLMC scrl, met uitzondering van de bepalingen van artikel 17.1. van deze Algemene Voorwaarden.

BLMC scrl behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een Klant te weigeren of te annuleren, met name in geval van een probleem met de betaling van de betreffende Bestelling of een geschil met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling.

2) Verplichtingen van de Klant

De Klant verbindt zich ertoe te voldoen aan de technische beperkingen en/of minimale kwaliteitseisen in functie van de keuzes die hij maakt bij het personaliseren van de Producten, in overeenstemming met de aanwijzingen die op de Website worden beschreven (met name bij het plaatsen van de Bestelling en in de FAQ).

 De Klant is als enige verantwoordelijk voor de personalisatie-elementen (grafisch of andere) die hij in de Producten wenst te verwerken. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant om zich ervan te vergewissen dat hij over de nodige vergunningen beschikt om de afbeeldingen of inhoud die hij voor dit doel aanlevert, te gebruiken. De Klant vrijwaart BLMC scrl derhalve van elk verhaal door derden die zich benadeeld achten.

BLMC scrl behoudt zich echter het recht voor om elementen van personalisatie te weigeren die ongeoorloofd, in strijd met de goede zeden of van slechte kwaliteit zijn.

3) Prijs

 De prijs van het product wordt vermeld in de beschrijving van het product op de website of in de offerte die aan de klant wordt verstrekt. De prijs is inclusief alle belastingen en exclusief verzendkosten. De beschrijving van het Product vermeldt de elementen die in de prijs zijn inbegrepen, waarbij alle elementen die niet uitdrukkelijk worden vermeld, worden geacht te zijn uitgesloten.

 De prijzen worden exclusief belastingen vastgesteld en vervolgens vermeerderd met de belastingen (met name btw) die van kracht zijn op de dag van facturering. Elke wijziging in de toepasselijke taksen zal automatisch worden doorgerekend in de aangeduide prijzen.

Voor Producten die buiten België worden geleverd, omvat de op het moment van bestelling opgegeven prijs niet de belastingen en douanerechten die in het land van bestemming van toepassing zijn, noch andere invoerheffingen die op het moment van levering verschuldigd kunnen zijn.

Verzendkosten omvatten een bijdrage in de kosten voor verwerking, verpakking en verzending. Deze kosten variëren in principe naargelang het geografisch gebied, het aantal Producten en de leveringswijze, en kunnen, afhankelijk van het geval, ook forfaitair gefactureerd worden. De verzendkosten worden voor elke verzending gefactureerd.

4) Betalingsvoorwaarden

De betaling van de Bestelling gebeurt contant en, afhankelijk van het soort Producten, ofwel

 

- ofwel door elektronische betaling (Bancontact, Maestro, Visa, Mastercard, enz.) wanneer de Bestelling online gevalideerd wordt via de diensten van een beveiligde betalingsdienstaanbieder;

- ofwel door overschrijving op de rekening van BLMC scrl.

Als de betaling niet wordt geaccepteerd door de serviceprovider van BLMC scrl of als de bankoverschrijving niet wordt ontvangen, wordt de Bestelling geweigerd zonder enig recht op schadevergoeding voor de Klant. In afwachting van de betaling worden de leveringstermijnen opgeschort.

 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de Offerte, zijn alle facturen betaalbaar uiterlijk vijftien (15) dagen na de datum van uitgifte van deze factuur.

In geval van laattijdige betaling zal elk verschuldigd en niet tijdig betaald bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of aanmaning de wettelijke intrestvoet dragen. Het verschuldigde bedrag wordt bovendien van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met tien procent (10%), bij wijze van forfaitaire en niet-reduceerbare conventionele schadevergoeding.

In geval van betwisting van een factuur door de Klant, moet de Klant binnen een redelijke termijn, maar in geen geval langer dan tien (10) Werkdagen, schriftelijk de redenen aangeven voor de betwisting van het geheel of een deel van de bedragen waarop deze factuur betrekking heeft.

5) Levering en inning

5.1. Wijze van levering of afhaling

De Klant kiest het adres van zijn/haar keuze.

De producten worden geleverd door de postdiensten, door de vervoerder of door een koerier (expreslevering).

Levering is alleen mogelijk in de landen die worden vermeld op de Website.

Bij het kiezen van een leveringsadres is de Klant als enige verantwoordelijk voor elk defect of vertraging in de levering die te wijten is aan een fout of weglating in het leveringsadres op het moment dat de Bestelling werd geplaatst, of aan de afwezigheid van een persoon die aanwezig is om de Bestelling in ontvangst te nemen. Alle kosten voor het opnieuw verzenden van de Bestelling zijn uitsluitend voor rekening van de Klant.

5.2. Leverings- en afhaalkosten

De leveringskosten variëren naargelang het geografisch gebied, het aantal Producten en de leveringswijze gekozen door de Klant (vervoerder of koerier). Het bedrag van de leveringskosten wordt vermeld voordat de Bestelling wordt gevalideerd of in de Offerte en is ten laste van de Klant.

 5.3. Tijdstip van levering of ophalen

De gebruikelijke levertijd voor levering/ophaling is ongeveer vijf tot acht Werkdagen, vanaf ontvangst van betaling.

5.4. Ontvangst en controle van de Bestelling

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om te controleren of de Producten in goede staat en conform zijn wanneer ze worden ontvangen.

In geval van een zichtbaar gebrek en gezien de bederfelijke aard van de goederen, moet elke klacht per aangetekend schrijven verstuurd worden naar Maurice Grevissestraat 37 7110 Houdeng-Goegnies ten laatste achtenveertig (48) uur na de levering of de afhaling van de Bestelling.

Indien het pakket met de Producten bij levering beschadigd of verslechterd is, moet de Klant de levering weigeren en BLMC scrl hiervan op de hoogte brengen. BLMC scrl verplicht zich dan tot een nieuwe levering van identieke Producten of, indien dit niet meer mogelijk is, tot terugbetaling van de prijs van de Producten. BLMC scrl is geen enkele andere schadevergoeding verschuldigd.

In geval van verlies van de Bestelling tijdens het transport verbindt BLMC scrl zich ertoe dezelfde Bestelling opnieuw te leveren of, indien dit niet meer mogelijk is, de prijs van de Producten terug te betalen. BLMC scrl is geen enkele andere schadevergoeding verschuldigd.

5.5. Niet op voorraad

Indien een product niet voorradig is, zal BLMC scrl de klant ofwel de vervanging van het ontbrekende product door een gelijkaardig product aanbieden, ofwel een aankoopbon ter waarde van het ontbrekende product uitschrijven die bij een volgende bestelling kan worden gebruikt.

 6) Eigendomsvoorbehoud

De producten blijven het exclusieve eigendom van BLMC scrl tot de volledige betaling van de prijs en de leveringskosten.

7) Risico-overgang

Het risico gaat over op het moment dat de klant of een door de klant aangewezen derde (niet zijnde de vervoerder) de producten in ontvangst neemt.

8) Houdbaarheid van de producten

De door BLMC scrl aangeboden Producten hebben een houdbaarheidstermijn die beperkt is tot de periode die uitdrukkelijk op de Website is vermeld en die betrekking heeft op een houdbaarheidsdatum van 4 maanden. Het verstrijken van de houdbaarheidstermijn geeft geen aanleiding tot enige terugbetaling door BLMC scrl, waarbij de Klant als enige verantwoordelijk is voor het juiste gebruik van de Producten.

9) Wettelijke garantie

Elke klacht betreffende geleverde of opgehaalde Producten moet, op straffe van onontvankelijkheid, zo spoedig mogelijk per aangetekend schrijven aan BLMC scrl worden toegezonden. Geen enkel product mag worden teruggestuurd zonder het voorafgaande akkoord van BLMC scrl.

Indien een terugzending wordt overeengekomen, moet deze gebeuren in het atelier van BLMC scrl (Rue Maurice Grevisse 37, 7100 La Louvière). De teruggestuurde producten moeten in perfecte staat en in hun originele verpakking zijn.

Het feit dat BLMC scrl een retourzending aanvaardt, betekent geenszins dat een gehele of gedeeltelijke creditnota zal worden opgesteld. Voormeld krediet kan slechts worden vastgesteld na kwalitatieve en kwantitatieve controle van de Producten. In geval van niet-conforme of gebrekkige leveringen is de aansprakelijkheid van BLMC scrl beperkt tot de herstelling van de geleverde Producten of de gehele of gedeeltelijke vervanging ervan, zonder dat enige schadevergoeding kan worden toegekend om welke reden dan ook.

Deze garantie is niet van toepassing op Producten die defect zijn ten gevolge van een ongeval, verslechtering van de staat, nalatigheid, vallen of abnormaal gebruik van het product na levering door de vervoerders.

10) Intellectuele eigendom

De door BLMC scrl aangeboden Producten, die geen Producten zijn die zijn aangepast aan de specificaties van de Klant, vormen de uitdrukking en de vormgeving van de ideeën en vrije en creatieve keuzes van BLMC scrl. Bijgevolg zijn en blijven deze Producten de intellectuele eigendom van BLMC scrl en mogen zij niet worden gereproduceerd, geëxploiteerd, herverdeeld of gebruikt op welke manier dan ook, om welke reden dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, in welke taal, vorm, medium of formaat dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BLMC scrl.

11) Verantwoordelijkheden

11.1 Algemeen

Voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn alle door BLMC scrl aangegane verplichtingen middelenverbintenissen.

11.2. Beschrijving van producten

BLMC scrl neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het opstellen van de beschrijving van de Producten zoals vermeld op de website.  

De op de website gepubliceerde informatie dient met de nodige voorzichtigheid te worden gehanteerd. BLMC scrl kan de mogelijkheid van fouten in productbeschrijvingen niet uitsluiten.

De op de website gepubliceerde informatie moet dan ook oordeelkundig worden gebruikt, vooral omdat deze informatie geen rekening kan houden met de specifieke behoeften en verwachtingen van een klant of potentiële klant, de bijzondere omstandigheden van een project of de context van consumptie (bewaaromstandigheden, geconsumeerde hoeveelheden, combinatie met andere voedingsmiddelen, bereidingsomstandigheden, eetgewoonten, medische behandeling of geschiedenis, leeftijd, enz.)

De foto's of afbeeldingen ter illustratie van de producten op de website dienen uitsluitend ter informatie.

Bijgevolg kan BLMC scrl niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de consumptie van Producten die geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op de informatie die op de Website wordt gepubliceerd.

Het is bijgevolg de verantwoordelijkheid van de Klant om contact op te nemen met BLMC scrl om gepersonaliseerde informatie te verkrijgen op basis van zijn specifieke vraag en situatie.

11.3. Beperking van aansprakelijkheid

Onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is elke aansprakelijkheid van BLMC scrl die zou voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst met de Klant uitdrukkelijk beperkt tot de prijs (in hoofdsom en exclusief belastingen) van de Bestelling met betrekking tot dewelke een fout van BLMC scrl wordt aangevoerd.  

BLMC scrl wijst alle aansprakelijkheid af (i) in geval van indirecte schade, waaronder met name begrepen elk financieel of commercieel verlies, verlies van klanten of besparingen, elke commerciële verstoring van welke aard ook, elke verhoging van kosten en andere algemene kosten, winstderving, verlies van merkimago, (ii) in geval van onvoldoende medewerking van de klant bij de uitvoering van het contract, (iii) in geval van tussenkomst van een derde op de betwiste Producten, (iv) in geval van verkeerde behandeling of slechte bewaring van de Producten, (v) in geval van allergische of andere aandoeningen.

De aansprakelijkheid van BLMC scrl is eveneens uitgesloten indien de Klant niet de nodige maatregelen neemt om het verstrijken van de houdbaarheidstermijn van het Product te vermijden.

 12) Overmacht

Overmacht is elke onvoorziene en onweerstaanbare gebeurtenis die buiten de controle van de partijen valt en die de uitvoering van het contract onmogelijk maakt ten opzichte van de oorspronkelijk tussen de partijen overeengekomen voorwaarden.

In geval van overmacht worden de verplichtingen van de partijen opgeschort zolang de onmogelijkheid om het contract uit te voeren voortduurt. Als deze onmogelijkheid definitief wordt, wordt het contract automatisch beëindigd.

Als gevallen van overmacht worden beschouwd, naast de gevallen die gewoonlijk door de jurisprudentie worden aanvaard: oproer, terreurdaden, sabotage, slecht weer, stormen, aardbevingen, overstromingen, vernietiging door blikseminslag, epidemieën, branden, explosies, vernietiging van machines, blokkering van transport- of bevoorradingsmiddelen, storingen of onderbrekingen van het elektriciteits- of telecommunicatienetwerk, blokkering van de aanvoer van aardolieproducten, chemische alarmeringen, beperkingen van overheidswege of wettelijke beperkingen, stakingen, uitsluitingen, bezettingen van ruimten, werkonderbrekingen en alle andere gebeurtenissen waarover de partijen geen uitdrukkelijke controle hebben en die de normale uitvoering van het contract verhinderen.

13) Sancties

In geval van niet-betaling van de verschuldigde bedragen op de overeengekomen vervaldagen, of in geval van enige andere niet-naleving van deze algemene voorwaarden door de Klant, behoudt BLMC scrl zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst stop te zetten en de volledige betaling van de verschuldigde bedragen te eisen in overeenstemming met de orderbevestiging, onverminderd de schadevergoeding die zij anders zou kunnen vorderen.

14) Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de Klant worden verwerkt in overeenstemming met het beleid inzake gegevensbescherming van BLMC scrl, dat integraal deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

 15) Klachten

Elke klacht van de Klant betreffende de door BLMC scrl aangeboden Producten kan per e-mail worden meegedeeld aan info@littlewonder.be of via het contactformulier op de Website. BLMC scrl zal trachten het verzoek zo snel mogelijk te behandelen.

16) Diverse bepalingen

Geen enkele handeling, gedraging, tolerantie of nalatigheid van BLMC scrl kan worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand, zelfs niet gedeeltelijk, van zijn kant van de strikte en volledige uitvoering van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

In geval van gehele of gedeeltelijke ongeldigheid, niet-afdwingbaarheid of nietigheid van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, verbinden de partijen zich ertoe te goeder trouw te onderhandelen over een overeenkomst met voorwaarden die een economisch effect hebben dat gelijkwaardig is aan dat van de bepaling in kwestie. De partijen komen verder overeen dat de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden hierdoor niet worden beïnvloed en volledig van kracht blijven.

Deze overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht met uitsluiting van elk ander recht.

In geval van een geschil zijn alleen de rechtbanken van Bergen bevoegd, naast de rechtbank van de woonplaats van de Klant.

E. Specifieke bepalingen voor Consumenten

17) Herroepingsrecht

17.1. Beginselen

De Consument heeft het recht om, zonder opgave van redenen en zonder betaling van een boete, binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de bestelde Producten, af te zien van zijn aankoop.

Om gebruik te maken van dit herroepingsrecht dient de Consument BLMC scrl door middel van een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte te stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit kan gebeuren

- Per post naar het adres :
BLMC scrl
Rue Maurice Grevisse 37
7110 Houdeng-Goegnies
- per e-mail: info@littlewonder.be

De consument wordt verzocht gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping dat bij deze algemene voorwaarden is gevoegd. De Consument kan ook een andere ondubbelzinnige verklaring sturen waarin hij/zij aangeeft de overeenkomst te herroepen.  

Indien de Consument binnen de hierboven genoemde termijn van veertien (14) kalenderdagen rechtsgeldig schriftelijk gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, ontvangt hij binnen dertig (30) dagen het bedrag van het gekochte Product (zonder kosten) terug, mits hij/zij in de tussentijd geen gebruik heeft gemaakt van dit Product.

BLMC scrl verricht de terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel dat de Consument bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij de Consument uitdrukkelijk instemt met het gebruik van een ander middel; aan deze terugbetaling zijn voor de Consument in ieder geval geen kosten verbonden.

De Consument kan ervoor kiezen om zijn terugbetaling te vervangen door een tegoedbon in de vorm van een aankoopbon die hij kan gebruiken bij zijn volgende bestelling op de Website.

17.2. Uitzonderingen

De Consument heeft echter niet het recht om van zijn aankoop af te zien, in overeenstemming met artikel VI. 53 van het Wetboek van Economisch Recht, wanneer het Product met name

- gemaakt is volgens specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd is;
- snel kan bederven of verouderen;
- is verzegeld en om gezondheids- of hygiëneredenen niet kan worden teruggezonden en na levering door de consument is ontzegeld;
- na levering en door zijn aard onlosmakelijk vermengd is met andere artikelen.

De Consument erkent daarom dat hij door de aankoop van een eetbaar en gepersonaliseerd Product zijn herroepingsrecht verliest.

De Consument heeft ook niet het recht om van zijn aankoop af te zien als hij op het moment van levering het pakket aanvaardt, ook al is het beschadigd of verslechterd.

F. Specifieke bepalingen voor professionals

 18) Reclame

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kan BLMC scrl voor reclamedoeleinden of om derden te informeren (met name op zijn website en op zijn sociale netwerken) de Klant als referentie vermelden, in welke vorm en op welke drager dan ook, overeenkomstig de gangbare handelspraktijken.

Laatste wijziging: 10/07/23