Gratis levering voor bestellingen boven €50!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

little-wonder-logo-login

I / Doel van het privacybeleid

Het doel van dit privacybeleid is om gebruikers van de website www.littlewonder.be, eigendom van en beheerd door BLMC scrl, te informeren over het volgende:

 • De persoonlijke gegevens die door de website worden verzameld
 • Het gebruik van deze gegevens
 • De toegang tot deze gegevens
 • De rechten van de gebruikers van de website
 • Beleid inzake het gebruik van cookies

Dit beleid inzake vertrouwelijkheid werkt parallel met de algemene voorwaarden van de website www.littlewonder.be.

II / Toepasselijke wetgeving

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming is dit privacybeleid onderworpen aan de volgende regelgeving:

Persoonsgegevens worden :

 • op rechtmatige en transparante wijze verwerkt ;
 • verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden, en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden. In overeenstemming met Artikel 89(1) van de GDPR wordt de opslag en verwerking van dergelijke gegevens voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden niet beschouwd als onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden;
 • adequaat, ter zake dienend en beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt; en
 • nauwkeurig zijn en, indien nodig, worden bijgewerkt. Alle redelijke stappen zullen worden ondernomen om gegevens te corrigeren die onjuist zijn met betrekking tot het doel waarvoor ze zijn verzameld;
 • worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren gedurende een periode die toereikend is voor de verwerking;
 • worden verwerkt op een manier die de veiligheid van de gegevens garandeert, inclusief met betrekking tot ongeautoriseerde of onwettige verwerking, verlies of vernietiging van de gegevens, ongeacht of dit per ongeluk of opzettelijk gebeurt.

De verwerking van de verzamelde gegevens is alleen rechtmatig als aan ten minste een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De betrokkene heeft ermee ingestemd dat de gegevens voor een of meer specifieke doeleinden worden verwerkt.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking, BLMC scrl, is onderworpen.
 • De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van een natuurlijke persoon te beschermen.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang door BLMC scrl.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking of van een derde, tenzij de belangen, vrijheden of grondrechten van de betrokkene prevaleren.

III / Toestemming

Door de website www.littlewonder.be te gebruiken, gaan gebruikers akkoord met :

 • Alle voorwaarden in dit privacybeleid;
 • Het verzamelen, gebruiken en opslaan van de gegevens die in dit privacybeleid worden genoemd.

IV / Verzamelde persoonlijke gegevens

Bij het surfen op de website www.littlewonder.be worden verschillende persoonlijke gegevens over gebruikers verzameld.

De volgende gegevens worden automatisch verzameld:
Achternaam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

De volgende gegevens worden niet automatisch verzameld :
Registratie bestelling
Deze gegevens worden verzameld... om statistieken op te stellen om de klantenservice en de kwaliteit te verbeteren.

Er worden geen aanvullende gegevens verzameld zonder u hierover vooraf te informeren.

V / Gegevensverwerking

Persoonlijke gegevens die op de site www.littlewonder.be worden verzameld, worden alleen verzameld en verwerkt voor de doeleinden die in dit privacybeleid en/of op de betreffende pagina's van de site worden vermeld. De persoonlijke gegevens die we verzamelen, worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

VI / Delen van verzamelde persoonlijke gegevens

 • Medewerkers : Wij kunnen informatie openlijk vrijgeven aan medewerkers van BLMC scrl voor zover zij deze nodig hebben om het in dit beleid vermelde doel na te streven.

Daarnaast kunnen verzamelde persoonsgegevens worden gedeeld:

 • Als BLMC scrl daartoe wettelijk verplicht is
 • Als de informatie nodig is voor een gerechtelijke procedure
 • Om de wettelijke rechten van BLMC scrl te beschermen

Buiten de situaties waarin dit beleid voorziet, worden persoonlijke gegevens in geen geval bekendgemaakt of gedeeld met derden.

VII / Opslag en bescherming van persoonsgegevens

BLMC scrl bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze zijn verzameld.

VIII / Rechten van de gebruiker

Overeenkomstig hoofdstuk 3, art 12-23 van de RGPD hebben gebruikers van de BLMC scrl site de volgende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens:

 • Recht op toegang
 • Recht op rectificatie
 • Recht op wissing
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Recht op bezwaar

Om een van uw rechten te doen gelden, uw gegevens in te zien, te wijzigen of op welke manier dan ook te verwijderen.

IX / Cookiebeleid

Een cookie is een bestand dat op de harde schijf van een gebruiker wordt opgeslagen wanneer deze een website bezoekt. Deze cookie stelt ons in staat om de gegevens met betrekking tot het surfgedrag van de gebruiker beter te begrijpen, zodat we de gebruiker een betere gebruikerservaring kunnen bieden.

In overeenstemming met de RGPD kunt u ervoor kiezen om gewaarschuwd te worden telkens wanneer er een cookie wordt aangemaakt, of u kunt de overdracht van cookies door de site volledig uitschakelen.

X / Wijziging van het privacybeleid

Om te voldoen aan de wet of om wijzigingen in ons beheer van persoonlijke gegevens te weerspiegelen, kan dit privacybeleid regelmatig worden gewijzigd en aangepast. Gebruikers wordt aangeraden dit beleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van ons beleid met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens.

XI / Contact

BLMC scrl
Rue Maurice Grevisse 37
7110 Houdeng-Goegnies
info@littlewonder.be